Project Kudos bus will be at Woodbridge Middle School Wednesday, May 27th

Project Kudos and Schell Brothers are bringing your family groceries during this tough time!

The Project Kudos bus will be at Woodbridge Middle School Wednesday, May 27th at 1pm for drive through groceries. Please enter the back parking lot from Laws Street by turning onto School Alley by the gym. Turn into the parking lot just past the gym, retrieve the groceries and exit onto Edgewood Street.

If your family needs groceries, we have some! In collaboration with the Harry K Foundation, we will be providing a drive through service with essential groceries and essential personal care items.
*1 set per vehicle please

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¡Project Kudos y Schell Brothers están trayendo comestibles a su familia durante este momento difícil!

El autobús del Project Kudos estará en la Woodbridge Middle School el miércoles 27 de Mayo al 1pm, con las despensas que se te van llevar directo a tu vehículo. Ingrese al estacionamiento de atrás de Laws Street girando hacia School Alley junto al gimnasio. Gire hacia el estacionamiento justo después del gimnasio, recupere los comestibles y salga a Edgewood Street.

Si su familia necesita alimentos, ¡tenemos algunos! En colaboración con la Fundación Harry K, proporcionaremos alimentos esenciales y para el cuidado personal directo a tu vehículo.
*1 juego por vehículo por favor.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pwojѐ Kudos ak Schell Brothers yo ap pote pwovizyon pou fanmi ou pandan tan difisil sa!

Otobis Pwojѐ Kudos la pral nan lekὸl Woodbridge Middle (presegondѐ) an
vandredi, 27 Me
a 1pm pou ou ka kondwi machin ou dirѐk pou’w resevwa pwovizyon yo.Tanpri antre nan pakin tounen nan Laws Street lè ou vire sou School Alley pa jimnastik la. Vire nan pakin jis sot pase yo jimnastik la, rekipere Episri yo ak sòti sou Edgewood Street.

Si fanmi ou bezwen founiti, nou gen kèk! An kolaborasyon avèk Fondasyon Harry K la, nou ofri yon sèvis dirèk pou bay ou manje esansyèl ak atik pou swen pèsonèl.
*Tanpri, yon koleksyon pwovizyon pa chak machin.

2020-05-22T10:58:52-05:00 May 22nd, 2020|Breaking News, Breaking News Seaford|